Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng:
  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra và kiểm định chất lượng trường đại học. Tổ chức thực hiện công việc thanh tra và kiểm tra chất lượng trường đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.
 2. Nhiệm vụ:
  2.1. Công tác Thanh tra
  – Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và  tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;
  – Thanh tra công việc thực hiện luật, nhiệm vụ được giao cho các đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của trường;
  – Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
  – Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
  – Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công ty tiếp quản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công việc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
  – Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
  2.2.  Công tác Đảm bảo chất lượng
  – Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành;
  – Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL bên trong của Trường;
  – Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng các định hướng chiến lược, giải pháp đảm bảo chất lượng tại trường;
  – Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;
  – Báo cáo định kỳ kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng.