Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng gồm 01 Trưởng phòng và viên chức.

Thông tin nhân sự Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng

STT Viên chức Chức vụ Email
1 Ths. Nguyễn Võ Tố Quyên Trưởng phòng quyentvn@upes.edu.vn
2 Ths. Nguyễn Thiên Lý Giảng viên lytn@upes.edu.vn
3 Ths. Trần Thanh Tuyền Giảng viên tuyentt@upes.edu.vn
4 Hồ Đặng Hoàng Hà Chuyên viên hahdh@upes.edu.vn
5 Nguyễn Thị Như Thùy  Nhân viên thuyntn@upes.edu.vn