Văn bản quy phạm pháp luật trong công tác tiếp công dân

 • Số hiệu
  Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013
 • Cơ quan ban hành
  Quốc hội
 • Hiệu lực
  01/7/2014
 • Số hiệu
  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
 • Cơ quan ban hành
  Chính phủ
 • Hiệu lực
  15/08/2014
 • SỐ HIỆU VĂN BẢN
  Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Chính phủ
 • HIỆU LỰC
  15/12/2014 – 15/11/2021
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Thanh tra Chính phủ
 • SỐ HIỆU VĂN BẢN
  Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Thanh tra Chính phủ
 • HIỆU LỰC
  15/11/2021