Văn bản phục vụ công tác thanh tra

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

Tên văn bản

Số hiệu văn bản

Cơ quan ban hành

Hiệu lực

1

Luật Thanh tra

Luật số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010

Quốc hội

01/07/2011
01/07/2023

2

Luật Thanh tra

Luật số 11/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022

Quốc hội

01/07/2023

3

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012

Chính phủ

05/04/2012

4

Tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

03/02/2013

5

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/01/2014

6

Quy định tổ chức và Hoạt động thanh tra tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 286/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐHSPTDTT

14/11/2019

7

Quy trình thanh tra nội bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 368/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐHSPTDTT

31/12/2021