Công tác thanh tra

  1. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA  

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh_Xem văn bản tại đây

  1. QUY TRÌNH THANH TRA

Quy trình thanh tra tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Xem văn bản tại đây.

  1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THANH TRA

TT

Tên văn bản

Số hiệu văn bản

Cơ quan ban hành

Hiệu lực

1

Luật thanh tra 2022.

11/2022/QH15

Quốc hội

01/07/2023

2

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

07/2012/NĐ-CP

Chính phủ

05/04/2012

3

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

39/2013/TT-BGDĐT

BGDĐT

18/01/2014