1. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.1. Văn bản về Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

STT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Năm ban hành

Tên văn bản

1

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/05/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

2

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

3

Công văn

767/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

4

Công văn

1668/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

1.2 Văn bản về Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

STT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Năm ban hành

Tên văn bản

1

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

2

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/03/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

3

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

4

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

2. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh _Xem tại đây

3. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN

Quy định về hoạt động khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh _ Xem tại đây

Leave a Reply