Quy định – Quy trình về công tác thanh tra nội bộ Trường

 • SỐ HIỆU
  Số 962/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 07 tháng 12 năm 2023
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Trường ĐHSP TDTT TP.HCM
 • HIỆU LỰC
  7/12/2023
 • SỐ HIỆU
  Số 963/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 07 tháng 12 năm 2023
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Trường ĐHSP TDTT TP.HCM
 • HIỆU LỰC
  7/12/2023