Nội quy tiếp công dân

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

Điều 1. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

 1. Thời gian tiếp công dân

– Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

– Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

– Hiệu trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hằng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

– Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). 

 1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp công dân, Lầu 4, Khu nhà Hiệu bộ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

 1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 2.  Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;
 3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;
 4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;
 6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 7. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:
 8. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
 9. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;
 10. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;
 11. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;
 12. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 13. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân

 1. Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ viên chức theo quy định; chỉ được tiếp công dân tại công sở, không tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác;
 2. Yêu cầu người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;
 3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;
 4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về chính sách, pháp luật có liên quan đến nội dung trình bày của công dân;
 5. Trực tiếp xử lý hoặc trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân;
 6. Bảo mật thông tin, tài liệu, bút tích của những người đến tố cáo.

Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

 1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình;
 2. 2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
 3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
 4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

 

Quyết định số 968/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nội quy tiếp công dân Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Xem văn bản tại đây.