LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

BUỔI SÁNG: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút

BUỔI CHIỀU: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

– Hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hằng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

– Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).