Văn bản tiếp công dân do trường ban hành

 • SỐ HIỆU VĂN BẢN
  Quyết định số 966/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 07/12/2023
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Trường ĐHSP TDTT TP.HCM
 • HIỆU LỰC
  7/12/20213
 • SỐ HIỆU VĂN BẢN
  Quyết định số 968/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 07/12/2023
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Trường ĐHSP TDTT TP.HCM
 • HIỆU LỰC
  7/12/2023
 • The template is really nice and offers quite a large set of options. It’s beautiful and the coding is done quickly and seamlessly. Thank you!

  Devon Lane
  Team Leader, Paypal