Văn bản Quy phạm pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng > Văn bản > Văn bản Tiếp công dân > Văn bản Quy phạm pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh
 • SỐ HIỆU
  02/2011/QH13
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Quốc hội
 • HIỆU LỰC
  01/07/2012
 • SỐ HIỆU
  25/2018/QH14
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Quốc hội
 • HIỆU LỰC
  01/9/2019
 • SỐ HIỆU
  31/2019/NĐ-CP ngày 10/9/2019
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Chính phủ
 • HIỆU LỰC
  28/5/2019
 • SỐ HIỆU
  124/2020/NĐ-CP
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Chính phủ
 • HIỂU LỰC
  10/12/2020
 • SỐ HIỆU
  05/2021/TT-TTCP
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Thanh tra Chính phủ
 • HIỆU LỰC
  15/11/2021