Văn bản phòng, chống tham nhũng

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Trích yếu văn bản

Văn bản Quy phạm pháp luật

1

Luật số 36/2018/QH14

20/11/2018

01/07/2019

Luật phòng chống tham nhũng.

2

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

01/07/2019

15/08/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

3

Chỉ thị 10/CT-TTg

12/06/2013

12/06/2013

Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

4

 Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg

02/12/2009

20/01/2010

Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống, tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

5

Quyết định số 3470/QĐ-BGDĐT

06/09/2014

 

06/09/2014

 

Phê duyệt tài liệu giảng dạy về PCTN dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên về luật.

6

Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT

06/09/2014

06/09/2014

Phê duyệt tài liệu giảng dạy về PCTN dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật.

7

Công văn số 5571/BGDĐT-TTr

13/08/2013

19/08/2013

Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

8

Công văn số 1362/BGDĐT-TTr

10/04/2018

 

10/04/2018

 

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng chống tham nhũng.

9

Công văn số 2059/BGDĐT-GDĐH

09/05/2023

09/05/2023

Việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10

Công văn số 3815/BGDĐT-TTr

09/05/2023

09/05/2023

Triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.

Văn bản của Trường

1

Kế hoạch số 02/KH-ĐHSPTDTT

10/03/2020

 

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020.

2

Báo cáo số 10/BC-ĐHSPTDTT

09/03/2021

 

Tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

3

Kế hoạch số 39/KH-ĐHSPTDTT

23/09/2021

 

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

4

Kế hoạch số 05/KH-ĐHSPTDTT

22/02/2022

 

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

5

Kế hoạch số 04/KH-ĐHSPTDTT

06/01/2023

 

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.

6

Kế hoạch số 181/KH-ĐHSPTDTT

16/03/2023

 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.