Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

 • SỐ HIỆU
  51/2012/TT-BGDĐT
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • HIỆU LỰC
  03/02/2013

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

 • SỐ HIỆU
  39/2013/TT-BGDĐT
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • HIỆU LỰC
  18/01/2014